Ombygning og renovering

OMBYGNINGER/ RENOVERINGER 

Ved køb af en andelsbolig har man samtidig truffet beslutning om, at indgå i et fælles­skab. 

Fællesskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der er underlagt gældende vedtægter for Andelsboligforeningen SLOTSGÅRDEN. 

Fællesskabet fremgår klart og tydeligt af vedtægterne med tilhørende ordensregler, som man har accepteret, når lejligheden er handlet og overtaget. 

Ved ombygninger, hvor der gribes ind i de bærende konstruktioner, ejendommens facader, eller ændringer på ejendommens forsyningsinstallationer, som er vand, varme, faststøbte afløbsinstallationer, el installationerne til og med måleren, og på ejendommens struktur i øvrigt, skal bestyrelsens og evt. bygningsmyndighedernes godkendelse indhentes skriftligt, inden igangsættelse af ombygningen / ændringerne. 

Det er altid andelshaveren af lejligheden, der er ansvarlig for, at alle gældende byggetekniske love og regler overholdes, da det i modsat fald kræves omgjort for andelshaverens regning. 

Ønskes gulvbelægningen i badeværelset ændret fra terrazzo til klinker / fliser eller andet, skal afløbsskålen udskiftes af ejendommens aut. vvs installatør på andelshaverens regning. De forbundne reparationsarbejder hos underboen afholdes ligeledes af andelshaveren.

Er der et forsænket loft hos underboen, som ikke kan demonteres, afholdes udgiften på loftets de- og remontering af underboen. 

Der må ikke ændres på ejendommens stigestrenge (lodrette forsyningsledninger til vand og varme.) Ved ændring af radiatorplaæringen skal det ligeledes være ejendommens aut. vvs installatør, der udfører arbejdet. 

Ved etableringer af mere end 2 nye kontakter skal installationen forsynes med jordledning. Det er andelsboligforeningens aut. el-installatør, der fremfører jord­ledningen til boligens entre dør. 

Der skal altid udvises større hensynsfuldhed ved en ombygning i en boligejendom end i et parcelhus, på grund af nærheden til medbeboerne. 

Når arbejderne så skal igangsættes, efter opnået godkendelse, skal retningslinjerne i ordensreglerne overholdes. 

Det vil bl. a. sige, at støjende arbejder kun kan udføres i tidsrummet mellem kl. 08.00 - 18.00, fra mandag til fredag, når disse er hverdage, og på lørdage mellem kl. 10.00 - 14.00. Søn- og helligdage må der ikke udføres støjende arbejder.

Andelshaveren har ligeledes pligt til, ved arbejdstids ophør, at besigtige og evt. rengøre de fællesarealer, der er blevet tilsmudsede. 

På denne måde udvises der størst muligt hensyn til de omkringboende, da det kan være meget belastende for naboer og underboer, at opholde sig i en lejlighed eller have gæster, mens evt. meget støjende arbejder pågår. 

Det vil altid være hensigtsmæssigt og en god ide, at man udarbejder en ombygningsplan og tidsplan for de arbejdsprocesser, der skal udføres. Denne tidsplan opsættes på opslagstavlen i kælderen. 

Det bør altid tilstræbes, at arbejderne udføres kontinuerligt og hurtigst muligt. Med en ombygningsplan kan man hurtigt danne sig et indtryk af for eksempel de meget larmende arbejder. Disse arbejder kan så lægges i en samlet blok, så der igen kan skabes "normalt støjniveau" i ejendommen. 

Efter kl. 18.00 må der ikke benyttes støjende værktøj, eller udføres støjende arbejder. 

Vær opmærksom på, at en "tom lejlighed" siger meget mere end en møbleret lejlighed. 

Disse anvisninger er ikke udarbejdet for at vanskeliggøre en ombygning, men alene for, at der kan udvises størst mulig hensyntagen og forståelse for alle beboerne i ejendommen. Det gælder selvfølgelig også den anden vej. 

Er der spørgsmål til anvisningerne, eller til en ombygning i øvrigt, er bestyrelsen meget villig til at drøfte dem - så ret bare henvendelse, vi vil gerne være behjælpelige. 

Bestyrelsen.