Ombygning og renovering

Ved køb af en andelsbolig har man samtidig truffet beslutning om, at indgå i et fællesskab.

Fællesskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der er underlagt gældende vedtægter for Andelsbolig-foreningen SLOTSGÅRDEN.

Fællesskabet fremgår klart og tydeligt af disse vedtægter med tilhørende ordensregler, som er accepteret, når lejligheden er handlet og overtaget.

Ved ombygninger, hvor der ændres på ejendommens forsynings installationer og afløb, eller på ejendommens struktur i øvrigt, skal bestyrelsens og evt. myndighedernes godkendelse indhentes skriftligt inden igangsættelse af om-bygningen.

Det er altid indehaveren af lejligheden, der er ansvarlig for, at alle gældende byggetekniske love og regler overholdes, da det i modsat fald kan kræves ændret for andelshaverens regning.

Der skal altid udvises større eftertænksomhed ved en ombygning i en boligejendom end i et parcelhus, på grund af nærheden til medbeboerne.

Når arbejderne så skal igangsættes, efter opnået godkendelse, skal retningslinjerne i ordensreglerne overholdes.

Det vil blandt andet sige, at støjende arbejder kun må udføres i tidsrummet mellem kl. 08.00 - 18.00, fra mandag til fredag, samt lørdag fra 10.00 – 14.00.

Der må ikke udføres støjende arbejder søn- og helligdage.

Andelshaveren har ligeledes pligt til, ved arbejdstids ophør, at rengøre de fællesarealer, der er blevet tilsmudsede.

På denne måde udvises der størst muligt hensyn til de omkringboende, da det kan være meget belastende for naboer og underboer at opholde sig i en lejlighed eller have gæster, mens evt. støjende arbejder pågår.

Det bør altid tilstræbes, at arbejderne udføres kontinuerligt og hurtigst muligt. Med en ombygningsplan kan man hurtigt danne sig et indtryk af for eksempel de meget larmende arbejder. Disse arbejder kan så lægges i en samlet blok, så der igen kan skabes ”normalt støjniveau” i ejendommen.

Efter kl. 18.00 må der ikke benyttes støjende værktøj eller udføres støjende arbejder.

Vær opmærksom på, at en ”tom” lejlighed ”siger” meget mere end en møbleret lejlighed.

Disse anvisninger er ikke udarbejdet for at vanskeliggøre en ombygning, men alene for, at der kan udvises størst mulig hensyntagen og forståelse for alle beboerne i ejendommen. Det gælder selvfølgelig også den anden vej.

Er der spørgsmål til anvisningerne, eller til en ombygning i øvrigt, er bestyrelsen meget villig til at drøfte dem – så ret bare henvendelse, vi vil gerne være behjælpelige.

Bestyrelsen